Časté dotazy

DTM, neboli Digitální Technická Mapa, je v podstatě interaktivní geodatabáze, která je malým světem plným informací. Tato mapa nám říká tři základní věci: Zaprvé, co všechno se nachází v zastavěném území obcí, od silnic až po vodovodní šoupata v zemi. Zadruhé, jak je to všechno prostorově uspořádáno. A za třetí, kdo je vlastníkem dané infrastruktury a na koho se obrátit v případě potřeby vyjádření o existenci sítí. DTM je neocenitelná pro všechny, kdo se podílejí na rozvoji našich měst a obcí.

Takže když se podíváme na DTM, uvidíme dva hlavní typy informací. Prvním jsou veškeré objekty a zařízení, která nám pomáhají každý den fungovat, jako jsou silnice, mosty nebo trafostanice, ale i vodovody, kanalizace, a ostatní nadzemní i podzemní inženýrské sítě. Druhým jsou „základní prostorové situace“, což je vlastně seznam všeho, co tvoří skelet místa, kde žijeme. To zahrnuje vše od budov a parků až po stávající komunikace, jako jsou cesty a železnice.

A jak nám to všechno pomáhá? Kromě toho, že je to skvostný nástroj pro urbanisty a architekty, může zjednodušit a urychlit procesy jako povolování staveb a přípravu investičních projektů. Také zefektivní spoustu operací ve veřejné správě, protože všechny potřebné údaje jsou shromážděny na jednom místě. Je to jakýsi jednotný „datový poklad“, který nám pomůže být v každodenním životě efektivnějšími.

JVF DTM, tedy Jednotný výměnný formát DTM. Je formát dat, který byl navržen jako standardizovaný formát pro sdílení dat mezi jednotlivými zainteresovanými subjekty a uživateli DTM. Jde o univerzální formát jak pro předávání dat do DTM, tak i pro vydávání dat z DTM na základě specifických dotazů. Data do DTM je možné předávat pouze v tomto formátu. Platforma IS DMVS (Informační Systém Digitální Mapy Veřejné Správy) bude spojovat všechny krajské DTM v jediný celek, který bude publikovat ČÚZK podobně, jako je tomu v případě RÚIAN, katastrální mapy a ortofoto mapy České republiky.

Vlastníci musí provést čtyři základní kroky. Za prvé musí zaregistrovat jako subjekt vlastnící dopravní a technickou infrastrukturu, udělat inventuru dokumentace o stavbách spadajících do DTM, následně zajistit způsob, jak předat data do krajské DTM v požadovaném formátu (JVF DTM), a pak také nastavit proces, jak poskytnuté údaje aktualizovat. A to všechno by měl učinit v limitu, který ukládá zákon č. 47/2020 Sb v platném znění tj. do 1. července 2024. Vlastníci jsou zodpovědní za správné vložení své DI a TI do DTM a od 1. 7. 2024 budou provádět aktualizace.

Technická a dopravní infrastruktura z pohledu Digitální technické mapy (DTM) zahrnuje objekty a zařízení, které jsou klíčové pro dopravní a technické fungování urbanizovaného území. Mezi technickou infrastrukturu (TI) patří informace o veřejných lampách, trafostanicích a všech typech sítí, jako jsou vodovodní a kanalizační potrubí, elektrické kabely a plynovody a podobně. Mezi dopravní infrastrukturu (DI) řadíme například silnice, mosty, semafory a další zařízení. Technická a dopravní infrastruktura je definována vyhláškou 393/2020 Sb.

 • Veřejné osvětlení (rozvaděče, stožáry, lampy, vedení kabeláže vzdušné i zemní)
 • Kanalizace (šachty, vpustě, řady, přípojky, vyústění, …)
 • Vodovod (řady, přípojky, šoupata, hydranty, …)
 • Místní informační systém (rozhlasy, sirény)
 • Telekomunikační sítě (internet, kamerový systém, …)
 • Místní komunikace (komunikace, chodníky, cyklostezky, parkoviště, odstavné plochy, …)

Povinnost vést a udržovat aktuálnost údajů v DTM má vlastník infrastruktury, ale je možné, a v praxi běžné, tuto agendu smluvně převést na správce nebo provozovatele. Vedení prostorových údajů a charakteristik u kompletních a kvalitních dat ve výsledku významně ušetří práci a finanční prostředky všem.

Prostorová data se významně mohou lišit dle jejich stavu a formátu zpracování a účelu, za jakým byla pořízena. Paušálně tedy nelze říct, jak bude převod jednotlivých typů dat náročný, dokud je naši odborníci neuvidí.

Náročnost převodu dat ovlivňuje například kvalita:

 • Tištěná / digitální / databázová struktura
 • Přesnost zaměření
 • Stáří

Jednotnost:

 • Platformy – GIS systém, CAD, tabulkový editor
 • Souřadnicový systém – v jakých zeměpisných souřadnicích (a jestli vůbec) jsou data zapsána
 • Typ geometrie – různé věci lze zakreslit různě v detailu – např. šachtu mohu zakreslit 3D objektem, nebo plochou, schématicky linií nebo prostým bodem
 • Atributy – vlastnosti, které si jednotlivé části nesou

Přesnost zaměření

 • GPS
 • Geodetická GNSS
 • Laserové skenování
 • Klasické geodetické metody
 • „od ruky“

Kompletnost

 • Např. veřejné osvětlení i s kabeláží nebo jen světelnými body
 • Zakreslení komunikací i plošně

Topologická čistota

 • Např. napojení stoky přesně na šachtu
 • Návaznost všech prvků, které se stýkají, na sebe